РІШЕННЯ № 871 від 29 березня 2018 року Про реорганізацію КУ ”Трускавецька міська лікарня”

 УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(СОРОКОВА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 березня 2018р.                        871

Про реорганізацію

КУ ”Трускавецька міська лікарня”

 

Керуючись п.30 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”,

з метою реалізації положень Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, що була схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р, щодо реорганізації закладів охорони здоров'я, що діють у формі бюджетної установи, у комунальні некомерційні підприємства, відповідно до підпункту 16 та 17 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №267, схвалено робочою групою з питань реформи фінансування сфери охорони здоров'я України від 14 лютого 2018 року, міська рада

                                                                                                                                       ВИРІШИЛА:

 

 1. Реорганізувати Комунальну установу «Трускавецька міська лікарня» у Комунальне підприємство Комунальне некомерційне підприємство «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради шляхом перетворення.
 1. Затвердити Статут Комунального підприємства Комунальне некомерційне підприємство «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради, згідно додатку.
 1. Створити комісію з реорганізації (ліквідації) Комунальної установи ”Трускавецька міська лікарня” у складі:

Голова комісії – Ігор Степанович Стасик, головний лікар

                             (ідентифікаційний код 2155910431)

Члени комісії - Оленич Галина Ярославівна, заступник головного лікаря з медичної частини

                             (ідентифікаційний код 2735915660)

                             Карпа Ірина Іванівна, головний бухгалтер

                             (ідентифікаційний код 1830608864)

                             Босак Михайло Володимирович, голова профкому

                             (ідентифікаційний код 3137906610)

                             Костецька Людмила Михайлівна, заступник головного бухгалтера

                             (ідентифікаційний код 2565508667)

                            

 1. Встановити порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог два місяці з дати оприлюднення повідомлення про припинення діяльності Комунальної установи «Трускавецька міська лікарня» шляхом перетворення.
 1. Уповноважити головного лікаря Комунальної устананови «Трускавецька міськалікарня»Ігоря Степановича Стасика подати дане рішення на державну реєстрацію згідно з чинним законодавством.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна.

                                                                                         Міський голова                                       А.Б. Кульчинський

 

 

Додаток

до рішення міської ради

№ 871 від 29.03.2018 р.

 

СТАТУТ

Комунальне некомерційне підприємство «Трускавецька міська лікарня» Трускавецької міської ради

 

 

 

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків Комунального установи «Трускавецької міської лікарні» Трускавецької міської   ради.

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та Інших ресурсів Підприємства;

надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної стаціонарної медичної допомоги, необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров'я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги ( медична практика);

організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров'я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності; проведення профілактичних оглядів;

придбання, зберігання, перевезення, відпуск, знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

організація та проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;

здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС
 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
 1. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
  ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ
 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та Інших заохочувальних, компенсаційних І гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

 1. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ
 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА.

                                                                                    Секретар міської ради                                       Н. Пономаренко